fi en

Our services in English

Jatkuva kasvatus parantaa vesiluonnon tilaa

Kun metsiä hoidetaan ajoissa jatkuvalla kasvatuksella, saadaan hyvät mahdollisuudet vesi- ja ravinnetalouden hallintaan. Erityisen tärkeää tämä on sen vuoksi, että metsään ja suoalueille tehtyjen toimien vaikutus ei ole hetkellinen, vaan se jatkuu vuosia tai vuosikymmeniä. Esimerkiksi ojitusten vaikutus ei vähene, vaan jatkuu pitkäkestoisena turpeen hajotustoiminnan myötä.

Hoitamalla metsää ja erityisesti maaperää oikein vähennetään maanmuokkausten kiintoainekuormitusta tai muun muassa raudan ja alumiinin hapettumisreaktioiden kautta vapautuvien aineiden päätymistä vesistöihin.

Jatkuva kasvatus sitoo ravinteita, estää huuhtoumia ja suojaa vesiä lämpenemiseltä

Jatkuvalla kasvatuksella voidaan huomioida paremmin esimerkiksi varjostuksen säilymistä pienvesissä, kuten puroissa. Peitteisyys turvaa myös puron ympäristön mikroilmastoa eli tällöin tuuli ei pääse viemään luontaista kosteutta pois. Tutkimusten mukaan (Kreutzweiser ym. 2009b) puuston osittainen poisto voi hetkellisesti nostaa puron lämpötilaa, joka kuitenkin korjaantuu nopeasti.

Puro elinympäristönä voidaan turvata suojavyöhykkeiden avulla, mutta esimerkiksi pienilmastolle kriittistä on se, mitä alueella laajemmin tapahtuu. Avohakkuu 30 metrin päässä purosta ei säilytä mikroilmastoa, mutta tähän päästään laajentamalla jatkuvan kasvatuksen alaa puron ympärillä.

Vesiluonnon ja päästöt huomioiva metsänhoito on mahdollista: Jatkuvalla kasvatuksella sidot ravinteita, estät kiintoainehuuhtoumia, suojaat vesiä lämpenemiseltä, säilytät maisema-arvoja ja ylläpidät pienilmastoa. Suometsien hoidossa vedenpinnan tason säätely on yksi tärkeimmistä seikoista ja suurimmista haasteista muuttuvan ilmaston myötä. Kun hyödynnetään jatkuvaa kasvatusta, voidaan ylläpitää sellaista vedenpinnan tasoa, joka mahdollistaa puuston kasvun ja hillitsee hiilidioksidin vapautumista.

Ota metsäsi arvot huomioon palveluidemme avulla – vähennät samalla päästöjäsi.

Vedet ovat osa ravintoketjuamme. Se, miten asiat hoidetaan perustuotannon alkupäässä vaikuttaa lopulta jokaisen lautasella. Puuntuotanto mahdollisimman edullisella korjuulla avohakkuulla ei voi olla ainoa mittari. Ratkaisut on pyrittävä tekemään huomioiden myös toimenpiteiden laajemmat kerrannaisvaikutukset.