fi en

Our services in English

Metsänhoidon UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä metsänhoidosta

Olen perinyt metsää. Mitä teen?

Voit ottaa yhteyttä meihin. Innofor palvelee luontoarvoiltaan ja hiilitaseeltaan paremman metsänhoidon puolesta. Voimme tehdä esimerkiksi metsäkatsauksen, joka tarkistaa metsän kunnon, parantaa metsän kasvua ja arvioi jatkuvan kasvatuksen hoitovaihtoehdot. Tilakäynti auttaa hoitotöiden tai hakkuiden ajoittamisessa ja metsäsuunnitelman ansiosta voit hoitaa metsiä tavoitteellisesti ja vaivattomasti. Voit myös myydä metsätilasi.

Metsäkatsaus
Tilakäynti
Metsäsuunnitelma
Metsätilan myynti

 

Metsänhoito on laaja kokonaisuus. Miten metsänhoidossa pääsee alkuun?

Tärkeintä alkuun pääsemisessä on keskustelu metsäammattilaisen kanssa. Näin osaamme auttaa ja kohdistaa ohjeemme juuri sinun metsääsi ja tarpeisiisi. Metsätiloja on yhtä monta kuin omistajiakin. Mielestämme tärkeintä on antaa jokaiselle metsänomistajalle juuri heidän tarvitsemaansa palvelua.

Metsäkatsaus
Tilakäynti
Metsäsuunnitelma

 

Miksi metsiä kannattaa hoitaa?

Hoidon tarve riippuu siitä, kuinka metsänomistaja arvottaa omaa omaisuuttaan. Rahallisen tuoton kannalta metsä on sijoitus: Metsää hoitamalla se myös kasvaa paremmin ja laadukkaampana. Kasvun ja laadun maksimointi kulkee käsi kädessä sijoitetun rahan ja pääoman tuoton maksimoinnin kanssa.

Hoitamalla metsää luodaan parhaat edellytykset terveelle ja hyvinvoivalle luonnolle. Metsiä kannattaa hoitaa luonnon terveyden ja monimuotoisuuden kannalta, jotta turvataan parhaat kasvumahdollisuudet myös luontaisesti esiintyville arvolajeille. Esimerkiksi rehevien lehtokohteiden hoitamatta jättäminen voi johtaa kuusen luoman varjostuksen lisääntymiseen ja kenttäkerroksen lajiston köyhtymiseen.

Tiheänä kasvaneessa metsässä on kohonnut tuulituhoriski erityisesti hoitotöiden jälkeen. Määrävälein hoidetussa metsässä riski on pienempi.

Suomen hiilinielujen romahdus on ollut laajasti esillä uutisissa ja syistä on vaikea saada tolkkua: hiipunut kasvu vai kiihtyneet hakkuut?

Syy mahdolliseen kokonaisvaltaiseen hiilinielujen romahdukseen on moninainen. Julkisuudessa puhutaan maanlaajuisista keskiarvoista, joten laskeva hiilinielutrendi ei kuvasta jokaista suomalaista metsää. On paljon alueita ja metsiä, joiden hiilinielujen tila on parantunut eli ne sitovat aiempaa enemmän hiiltä.

Keskiarvojen laskevaa trendiä ajallisesti selittää moni arvo. Kiihtyneet hakkuut ja liian voimakkaat hakkuut nuorissa metsissä voivat selittää osaa muutoksesta joissakin metsissä. Toisaalta on myös tutkimustuloksia, joiden mukaan korrelaatio harvennuksen jälkeisen puuston ja metsän kokonaiskasvun välillä ei ole suora. On siis todettu, että harvempi metsä voi kasvaa keskimäärin yhtä paljon kuin tiheämpi metsä.

Mittaustavat ja muutokset mittauksessa sekä laskentatapojen tarkentuminen vaikuttavat tuloksiin. Asia elää varmasti myös jatkossa.

Miten hiilinielujen negatiivinen kehitys pysäytetään?

Koska syyt negatiiviselle trendille ovat moninaiset, yleispätevää yksittäistä keinoa ei ole. On toimittava sillä tasolla, jossa muutokset tapahtuvat ja tehtävä päätöksiä sen mukaan. Innoforin metsäammattilaiset neuvovat ja opastavat sinua tarvittaessa konkreettisilla esimerkeillä ja käytännönläheisillä keskusteluilla. Näin löydämme juuri sinun metsiisi soveltuvat keinot huomioida hiilinielut.

Ovatko Suomen hakkuut kestävällä tasolla?

Nykytiedon ja mittaustulosten valossa Suomen metsät kasvavat vuodessa noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuonna 2022 koko Suomen kattava runkopuun hakkuukertymä oli noin 75 miljoonaa kuutiometriä.

Alueellisesti hakkuumahdollisuuksia käytetään vaihtelevasti: esimerkiksi Pohjois-Suomessa on hakattu vuosina 2016–2021 keskimääräisesti noin 76 % arvioiduista hakkuumahdollisuuksista. Etelä-Suomessa hakkuumahdollisuuksia on käytetty samaisella aikajaksolla noin 96 %, ja vaihtelua eri maakuntien välillä on paljon. Tämän tiedon perusteella hakkuita Suomessa tehdään kestävällä tasolla.

Onko hakkuilla positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään?

Oikeaoppisesti ja ammattimaisesti toteutettuna hakkuut ovat hyvä keino vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ammattilaisten suorittama metsänhoito, eli hakkuut ja hoitotyöt, perustuvat siihen, että kuviotasolla metsän kasvua ja laatua parannetaan pitkällä aikajänteellä. Oikea-aikaisilla töillä puustoa voidaan kuvioittain viedä kohti pistettä, jossa se maksimoi potentiaalinsa esimerkiksi kasvua ajatellen.

Kasvupaikkaan soveltuvista puulajeista koostuva puusto, jota hoidetaan peitteisellä metsätaloudella, on ilmastonmuutoksen hillintään parempi vaihtoehto kuin avohakkuu.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsänhoitoon?

Ilmastonmuutokseen varautuu parhaiten suosimalla sekapuustoisia metsikkörakenteita, sillä ne uudistuvat hyvin. Jos kasvuolosuhteet muuttuvat, metsässä on valmiina luontaisia kasvupaikalle soveltuvia ja muuttuneissa olosuhteissa selviäviä lajeja.

Miten metsät uudistuvat?

Metsät uudistuvat hyvin luontaisesti. Tutkimusten mukaan taimia syntyy metsiin riittävästi, mutta metsää harventaessa on varmistuttava siitä, että taimet saavat riittävän kasvutilan. Liiallinen puiden tiheys tukahduttaa ja heikentää taimia.

Millainen metsä kestää tuulta parhaiten?

Metsän harvempi puusto on tärkeää taimettumiselle, mutta se totuttaa samalla puita kestämään tuuliolosuhteita. Puut kehittyvät eri kokoisina. Tällainen metsärakenne rikkoo tuulta hyvin: suuria tuhoja ei pääse syntymään samalla tavoin kuin tasakokoisessa metsässä.