FSC®-standardi päivittyi – vesistöjen olosuhteet suurennuslasin alla

FSC®-standardin päivitys on pyrkinyt selkiyttämään sekä kieliasua että rakennetta. Tämä helpottaa kriteerien noudattamista, kun vaatimukset on kuvattu yksiselitteisemmin. Metsiä on jaettu kattavammin kokoluokkiin ja samaan tapaan kuin aiemmin eli velvollisuudet lisääntyvät pinta-alan myötä.

Kuollut puuaines on säästettävä, ja on pyrittävä säästämään se myös metsää käsiteltäessä. Säästöpuiden lukumäärä hehtaarilla nousi 20 kappaleeseen. Säästöpuista puolet tulee olla yli 20 cm läpimitaltaan ja puolet vähintään 10 cm. Muut arvokkaat puuyksilöt huomioidaan kuten tähänkin asti.

FSC®–sertifioinnin yksi parhaista puolista on lehtipuiden osuuden huomiointi. Sekametsäisyys on hyväksi monimuotoisuuden lisäksi kasvulle ja tuo oleellista turvaa myös ilmastonmuutoksen vaikutusten minimoinnissa. Lehtipuiden osuus on pidettävä vähintään 10 prosentissa kasvatettavan puuston runkoluvusta.
 

Vesistöt huomioidaan paremmin

Eräs merkittävimmistä muutoksista on vesistöjen olosuhteiden turvaaminen paremmin jatkossa. Uusi standardi edellyttää, että merien, luonnontilaisten jokien ja purojen suojavyöhykkeen ulkopuolelle säästetään 10 metrin peitteisenä kasvatettava vyöhyke, itse suojavyöhykkeen lisäksi. Tämä velvoite on asetettu myös uomaltaan voimakkaasti muokattujen purouomien varteen, vaikkei niillä käsittelemättömän suojavyöhykkeen vaatimusta olekaan.

Tällä tavalla suojavyöhykkeen vaikutusta voidaan tehostaa, voimakkaamman käsittelyn jäädessä kauemmas. Peitteiseltä osuudelta voidaan luonnollisesti hakata puutavaraa, mutta alikasvos tulee säästää. Peitteinen eli jatkuvalla kasvatuksella hoidettava kaista vähentää tuulen ja auringon vaikutusta itse suojavyöhykkeellä, mikä turvaa paremmin vesistön arvokkaan mikroilmaston säilymisen.

Innofor vastaa FSC®-ryhmän vetäjänä päivittyneiden kriteerien noudattamisesta ryhmän jäsenten metsissä. Tiedotamme jäsenistöä muutoksista tarkemmin lähiaikoina. Mikäli sinulle jäi kysyttävää, voit olla yhteydessä asiantuntijaamme tai lähettää viestiä: toimisto@innofor.fi

FSC® on maailman luotetuin metsätuotteiden vastuullisuussertifikaatti. Vastuullisuus ulottuu kolmelle alueelle: luonto- ja ympäristöarvoihin, sosiaalisiin oikeuksiin ja taloudellisesti kestävään metsänhoitoon. FSC® huomioi hyvin luontoarvot ja toimii merkkinä vastuullisesta metsänhoidosta. FSC®-standardi muodostuu 10 pääperiaatteesta ja näiden alle luoduista periaatteita tarkentavista yleisindikaattoreista. Edellinen standardi oli vuodelta 2011.